ព្រឹត្តការណ៍ដ៏អស្ចារ្យ នៃការទទួលពានរង្វាន់ ២ឆ្នាំ ជាប់គ្នា

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ទទួលបានពានរង្វាន់ INTERTIONAL STAR FORLEADERSHIP IN QUALITY AWARD នៅប្រទេសបារាំង
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ទទួលបានពានរង្វាន់ QUALITY SUMMIT នៅទីក្រុង NEWYORK សហរដ្ឋអាមេរិចEPHAC.COM
 : 

Manufacturing Site:
National Road No. 5, Phsar Trach Village, Longvek Commune, Kampong Tralach District, Kampong Chhnang Province, Cambodia.

Head Office:
#428 , St 193 corner St 366, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan ChamKa Morn, Phnom Penh, Cambodia.

 : 
info@ephac.com
 : 
+855 69 988 816FIND US ON FACEBOOKCopyright © 2017 by EPHAC CO.,LTD. All Rights Reserved. Design By CITA